top of page

O projekte

Projekt APVV Súčasné obrazy socializmu je riešený na pôde Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV od septembra 2017. Okrem pracovníkov a pracovníčok tohto pracoviska tvoria výskumný tím aj odborníčky z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Projekt predstavuje systematický základný výskum metódou oral history. Formou hĺbkových, opakovaných rozhovorov sa bádatelia a bádateľky sústreďujú na získanie biografických naratívov (životopisných rozprávaní) o živote pamätníkov v období vlády Komunistickej strany na Slovensku. Toto obdobie pracovne označujeme ako obdobie socializmu.

Dôležitosť metódy oral history pre vedecký výskum nie je vo faktografickej vierohodnosti získaných informácií, ale v spôsoboch, ako je v nich minulosť zobrazovaná. Náš projekt je zameraný na zber dát, ktoré ukážu, aké obrazy/reprezentácie každodenného života v období socializmu sú komunikované dnes v spomienkach pamätníkov a ako fakt, že žili v socializme ovplyvňuje ich súčasné postoje a hodnoty.

Projekt predstavuje základný a do veľkej miery aj záchranný (vzhľadom na vek respondentov) kvalitatívny výskum zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.

Aktuálne nálady v spoločnosti, to ako rôzne skupiny obyvateľov reagujú na súčasné dianie, rôzne sociálne, politické a ekonomické situácie, aké sú ich súčasné hodnotové orientácie a postoje, to všetko súvisí aj so spôsobom, ako si obyvatelia spomínajú na minulosť, resp. aké  obrazy minulosti si pamätajú a šíria prostredníctvom medzigeneračnej komunikácie.

Poznatky o každodennom živote v druhej polovici 20. storočia na Slovensku ostávajú stále  útržkovité . Systematický výskum „dedičstva socializmu“, teda aktuálnych spomienok na toto obdobie v pamäti jeho účastníkov, absentuje úplne.


Rozhovory metódou oral history, ktoré sú našim hlavným pracovným nástrojom, sú prameňom zachytávajúcim  subjektívne skúsenosti jednotlivcov s totalitným režimom. Analýza rozhovorov prináša poznatky o tom, ako si dnes spomínajú na svoje životné stratégie a spôsob života v určitom historickom období, pracovne vymedzenom rokmi 1960-1989. Toto obdobie na Slovensku, resp. v Československu charakterizoval nedemokratický (totalitný) politický systém reprezentovaný vládou jednej – komunistickej –  strany.

Hlavným cieľom nášho výskumného tímu je metódou oral history zachytiť aktuálne spomienky pamätníkov na ich každodenný život v období socializmu na Slovensku (pracovne vymedzený rokmi 1960 – 1989). Našu výskumnú vzorku tvoria ľudia, ktorí toto obdobie prežili ako dospelí. Zaujímajú nás ich spomienky na život v rodine, na prácu, aj trávenie voľného času v tomto historickom období.

Pracovné vymedzenie rokmi 1960 – 1989 kopíruje dva medzníky tzv. veľkej histórie: 11. júla 1960 bola prijatá nová Ústava Československej socialistickej republiky (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.), ktorá v prehlásení konštatuje, že v Československu bolo dobudované socialistické zriadenie.

Druhú časovú hranicu predstavuje koniec vlády Komunistickej strany Československa ako vedúcej a jedinej politickej strany v spoločnosti. Toto vyjadruje ústavný zákon č. 135/1989 Zb. o zrušení vedúcej úlohy Komunistickej strany Česko – Slovenska, zakotvenej v čl. 4 Ústavy ČSSR z roku 1960.

V priebehu výskumu nás bude zaujímať, nakoľko sú medzníky „veľkej histórie“ relevantné pri konštruovaní mikro-histórie, životných príbehov našich respondentov, ako ich budú reflektovať vo svojich spomienkach. Zároveň nás bude zaujímať aj to, ako hodnotia vo svojich spomienkach svoje vlastné „dedičstvo socializmu“   –  či a ako ich skúsenosť zo života v socializme ovplyvňuje v súčasnosti.

a metodických materiálov pre školy.


Pokračovanie projektu aj po jeho skončení spočíva v sprístupnení digitálneho archívu na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV širokej verejnosti a v komunikovaní výsledkov výskumov na web-stránke projektu. V tejto súvislosti pripravujeme spoluprácu s pedagógmi a stredoškolskými študentami.

O projekte: About My Project

Konkrétne ciele projektu zahŕňajú:

Realizáciu rozhovorov

s minimálne 100 respondentmi, pričom budeme mať na zreteli geografickú vyváženosť (zastúpenie regiónov západného, stredného a východného Slovenska), pomerné zastúpenie respondentov z vidieckych a mestských sídiel, rodovo vyvážené zastúpenie partnerov a partneriek pri rozhovoroch, aj profesijné a vzdelanostné kritérium ich výberu. (Najskôr sa realizujú rozhovory nahrávané na audiozáznam, vybraté rozhovory budú nakrúcané aj na profesionálny videozáznam.)

Vytvorenie prvého digitálneho oral history archívu

nahrávok rozhovorov o živote v socializme na Slovensku, ich prepisov a sprievodných materiálov na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV).  Pri tejto práci budeme využívať skúsenosti a expertízu kolegov z Českej republiky a Rakúska.

Sledovanie podôb a obsahov

medzigeneračnej komunikácie skúseností zo života v období socializmu v súčasných rodinách.

Popis, analýzu a interpretáciu

spomienok na každodenný život v období socializmu na Slovensku, ako aj analýzu a interpretácia reflexie vplyvu skúsenosti zo života v socializme pre súčasný život respondentov.

Prípravu a sprístupnenie web stránky

s výsledkami výskumu – pre odborníkov, aj verejnosť.

Príprava vzdelávacieho DVD

zostrih kriticky vybratých častí rozhovorov a metodických materiálov pre školy.

O projekte: List

Pokračovanie projektu aj po jeho skončení spočíva v sprístupnení digitálneho archívu na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV širokej verejnosti a v komunikovaní výsledkov výskumov na web-stránke projektu. V tejto súvislosti pripravujeme spoluprácu s pedagógmi a stredoškolskými študentami.

O projekte: About My Project
bottom of page