Aktivity realizované v rámci projektu

Odborný seminár

Hosť z Českej republiky

Tím projektu zorganizoval dňa 25. 2. 2020 odborný seminár na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Svoj výskum obdobia socializmu pod názvom Kontexty proměn společenského života na moravském venkově za pozdního socialismu prezentoval  Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie FiF Masarykovej university v Brne, ČR.

Vzdelávacie a popularizačné podujatia

Členovia a členky nášho projektového tímu zrealizovali viaceré vzdelávacie a popularizačné podujatia. Odborno- popularizačný charakter mali aj ich prezentácie pre odbornú aj laickú verejnosť.

realizované v rámci projektu

Účasť na vedeckých podujatiach

a prezentácia čiastkových výsledkov výskumu

Členovia a členky nášho projektového tímu sa zúčasňujú vedeckých podujatí a prezentujú naše výsledky.

Medzinárodný seminár

Oral history: metodika, etika a archivácia

V dňoch 19.-20. novembra 2018 sme v Bratislave v priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí 4, usporiadali seminár pod názvom Oral history: metodika, etika a archivácia.

 

Vzdelávacie a popularizačné podujatia

 • 28.11. 2018

Prezentácia metódy oral history a projektu SOS v rámci Kurzu Metódy a techniky terénneho výskumu, na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK Bratislava, prednášala Mgr. Ivica Bumová, PhD.,


 • 23.1. 2018

Každá rodina má svoj príbeh, organizované Staromestskou knižnicou v Bratislave na Panenskej ulici pre študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, odprednášal PhDr. Peter Salner, DrSc.

  

 • 31. 5. 2018

Prezentácia projektu Súčasné obrazy socializmu na Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, v rámci dejepisného seminára, prezentácia vednej disciplíny etnológie a metódy oral history, biografických rozhovorov. Odprezentovala PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.


 • 25.9.2018

prednáška pre verejnosť Židia v starej a súčasnej Bratislave. Organizátor: Bratislavské rožky, odprednášal PhDr. Peter Salner, DrSc.


 • 14. mája 2019 členka RK doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

mala prednášku na KEM FiF UK v Bratislave v rámci kurzu Orálna história.

 • 10. decembra 2019 členka RK Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

prezentovala projekt v rámci predmetu Metódy a techniky terénneho výskumu.


Do neformálneho vzdelávania patrili aj tri nižšie uvedené aktivity, ktoré zrealizovala vedúca RK PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. boli určené pre žiakov, študentov a učiteľov:


- Vedecká čajovňa Žilina, 22.10.2019 (projekt Academie Istropolitana Nova)

Podujatie pre stredné školy Žilinského samosprávneho kraja.

- Podujatie k 30. výročiu Novembra 1989 s názvom 10x10=89 organizované Nadáciou Milana Šimečku 21.11. 2019. Miesto konania Nultý priestor, Bratislava,


- Interaktívna konferencia pre učiteľov a učiteľky Čo potrebujeme, aby sme mohli učiť o Nežnej?, zorganizovaná Nadáciou M. Šimečku  22.11. 2019 v Bratislave.


Odborno- popularizačný charakter mali aj prezentácie pre odbornú aj laickú verejnosť:


 • vedúca riešiteľka projektu, M. Vrzgulová pripravila pre portál Veda na dosah popularizačný článok o APVV projekte 16 0345 Súčasné obrazy socializmu, vyšiel vo februári 2019.

 • v júli členka RK S. Otčenášová prezentovala projekt na medzinárodnom fóre v Bruseli prednáškou Perceptions of Oral History:  Scientific data or a collection of antiques?

 • v novembri člen RK P. Salner prezentoval svoju novú knihu a aktuálny výskum v rámci projektu APVV SOS v priestoroch Židovskej náboženskej obce v Košiciach.

 
 

Účasť na vedeckých podujatiach a prezentácia čiastkových výsledkov výskumu

2018

V dňoch  18.-21.6.2018 sa členka riešiteľského kolektívu dr. Ľubica Voľanská zúčastnila na medzinárodnej konferencii vo Fínsku. Išlo o XX. International Oral History Association Conference, University Of Jyväskylä, Finland.

Kolegyňa Voľanská reprezentovala náš APVV projekt s príspevkom: Between love and weariness... intimacy related to care in autobiographical narratives. 7 rkp. strán.

Využila stretnutie so zahraničnými kolegyňami na konferencii a vykreovala medzinárodný tím Lubica Volanska (Slovak Academy of Sciences) Kirsti Jõesalu (University of Tartu) Jana Nosková (Academy of Sciences of the Czech Republic), ktorý podal spoločnú žiadosť o panel na SIEF 2019 - 14th Congress Santiago de Compostela, Spain 14-17 April 2019 Track Changes: Reflecting on a Transforming World. Panel bol prijatý a zaradený do program.


2019

Dve členky riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na VI. medzinárodnej konferencii Českej asociácii orálnej histórie, ktorá sa konala v Olomouci v dňoch 6. a 7. februára 2019. Hana Hlôšková s príspevkom Rok 1968 v spomienkových naratívoch a Monika Vrzgulová s príspevkom Interview.Vzťah a spoluvytváranie prameňa.

Ďalším priestorom na prezentáciu work in progres nášho projektu sa stal medzinárodný panel Current Images of Socialism, ktorý zorganizovala naša členka riešiteľského kolektívu Ľubica Voľanská v spolupráci s českou etnologičkou Janou Noskovou (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.) a estónskou etnologičkou Kirsti Joesalu (Univerzita Tartu) na 14. medzinárodnom kongrese SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) s názvom Track Changes: Reflecting on a Transforming World, ktorý sa konal 14.-17. apríla 2019.

V paneli prezentovali dve členky RK:

Ľ. Voľanská: „Living in this house is part of my identity.On generationally  transmitted ideas about dwelling in Bratislava“.

M. Vrzgulová: „Teachers in socialism: authorities or regime servants?“

Monika Vrzgulová, reprezentovala projekt APVV na medzinárodnej interdisciplinárnej konferencii v júni 2019 v Bratislave s názvom Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology, vystúpila s príspevkom Oral History interview – relationship and space of trust. 

Peter Salner vystúpil v rámci nášho projektu APVV na medzinárodnej konferencii v septembri 2019 Prahe  „Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa: Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche“.

2020

V januári M. Vrzgulová a Ľ. Voľanská aktívne vystúpili a viedli sympózium Biografické rozprávania nielen o socializme na XIX. konferencii Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Organizátori: Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu.

Pripravili aj dva príspevky:

Vrzgulová, M. Spomienky učiteľov. In:  XIX. konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku „Poznaj sám seba“ Zborník abstraktov Barbara Lášticová, Radomír Masaryk (Eds.) Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, 27. - 28. január 2020. s. 44, ISBN 978-80-223-4883-6


Voľanská, Ľ. Robiť antropológiu doma. O medzigeneračne prenášaných predstavách o bývaní Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava In:  XIX. konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku „Poznaj sám seba“ Zborník abstraktov Barbara Lášticová, Radomír Masaryk (Eds.) Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, 27. - 28. január 2020. s. 43, ISBN 978-80-223-4883-6

V októbri Otčenášová, S. vystúpila s príspevkom

Our heroes, your enemies : Using historical personalities as identity-formation elements in history textbooks na medzinárodnej online konferencii The Liberal herald – Stories, Memories, Histories (20.-21. október 2020), organizátor BISLA, Bratislava, SR.

 

Medzinárodný seminár 2018

V dňoch 19.-20. novembra 2018 sme v Bratislave v priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí 4, usporiadali seminár pod názvom Oral history: metodika, etika a archivácia.

Na podujatie boli pozvaní odborníci a odborníčky s partnerských pracovísk v Českej republike: z Centra orální historie, Ústavu pro soudobé dějiny, v.v.i. AV ČR v Prahe a z Etnografického ústavu, v.v.i. AV ČR, ktorí vystúpili s objednanými prezentáciami k problematike vytvárania digitálnych srchívov a k etickým otázkam výskumu v čase GDPR.

Počas dvojdňového rokovania vystúpili postupne aj členovia a členky riešiteľského kolektívu, ktorí sa venovali rôznym parciálnym otázkam výskumu obdobia socializmu metódou oral history. V záverečnej časti sme sa venovali plánovaným aktivitám a postupu výskumu v roku 2019.


Program seminára:

Oral history: metodika, etika a archivácia.

Seminár projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava, 19. –  20. novembra 2018

Centrum SALTVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava


19.11. 2018

9.00- 9.30 Privítanie, predstavenie účastníkov seminára a slovo na úvod (Monika Vrzgulová)

9.30 - 10.15 Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitalní podobě (Mgr. Jiří Hlaváček, Ústav soudobých dějin AV ČR v.v.i., Praha)

10.15 - 10.30 prestávka

10.40 - 11.55 diskusia k vystúpeniu J. Hlaváčka a k aktuálnym otázkam založenia OH Audio a videoarchívu na ÚESA SAV M. Vrzgulová: NMŠ videoarchív

12.00 - 13.00 obed

13.00 - 14.00 stretnutie s médiami

14.00 - 14.30 prestávka

14.40 - 15.40 Etika a praxe výzkumu: poznatky z interkulturního výzkumu o rodinné  paměti I. (Mgr. Michal Pavlásek, PhD., Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno)

Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime. Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS

K. K. Beňová: Reflexia pozície výskumníčky a vstup do výskumného terénu

Zuzana Palovic: Prezentácia projektov NGO Global Slovakia

15.40 - 16.40 diskusia


Večerný program (podľa záujmu): Krst publikácie o protestoch Za slušné Slovensko v priestoroch kníhkupectva Artforum na Kozej ulici. Začiatok o 19.00


20. 11. 2018

9.00 - 10.30 Etika a praxe výzkumu: poznatky z interkulturního výzkumu o rodinné  paměti II. (Mgr: Jana Nosková, PhD., Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno)

PhDr. Sandra Kreisslová, PhD., Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime. Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS

Ivica Bumová: Privátne a verejné v biografickom rozprávaní

H. Hlôšková: K podobám autobiografických naratívov o socializme 10.30 - 11.00 diskusia

11.00 - 11.20 prestávka

11.25 - 12.30 Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime.  Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS Ľ.Voľanská:  Výskum socializmu v projekte FOROST P.

Salner:  Socializmus a židovská komunita: prvé problémy a prvé výsledky

M. Vrzgulová:  Blízkosť  vo vzťahu bádateľka – narátor/ka.

12.30 - 13.30 obed

13.30 - 15.00 záverečná diskusia, hodnotenie roku 2018 a pohľad dopredu: rok 2019                    

 
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

©2020 by Súčasné obrazy socializmu. Proudly created with Wix.com