top of page

Aktivity realizované v rámci projektu

Odborný seminár

Hosť z Českej republiky

Tím projektu zorganizoval dňa 25. 2. 2020 odborný seminár na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Svoj výskum obdobia socializmu pod názvom Kontexty proměn společenského života na moravském venkově za pozdního socialismu prezentoval  Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie FiF Masarykovej university v Brne, ČR.

Vzdelávacie a popularizačné podujatia

Členovia a členky nášho projektového tímu zrealizovali viaceré vzdelávacie a popularizačné podujatia. Odborno- popularizačný charakter mali aj ich prezentácie pre odbornú aj laickú verejnosť.

realizované v rámci projektu

Účasť na vedeckých podujatiach

a prezentácia čiastkových výsledkov výskumu

Členovia a členky nášho projektového tímu sa zúčasňujú vedeckých podujatí a prezentujú naše výsledky.

Medzinárodný seminár

Oral history: metodika, etika a archivácia

V dňoch 19.-20. novembra 2018 sme v Bratislave v priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí 4, usporiadali seminár pod názvom Oral history: metodika, etika a archivácia.

Editorská činnosť

na tematických vedeckých časopisoch

Členky tímu projektu APVV 0345 Súčasné obrazy socializmu boli hosťujúcicmi editorkami a pripravili dve monotematické čísla zložené z výberu prepracovaných príspevkov z konferencie Memory of the Communist Past (14.-16.10.2020) a vlastnými úvodnými štúdiami. Oba výstupy sú open access pripravené pre čitateľov:

Prelinky v texte

Fotosúťaž

pre žiakov základných a stredných škôl

V priebehu roku 2020 realizoval tím výskumného projektu APVV Súčasné obrazy socializmu súťaž pre žiakov  a žiačky základných a stredných škôl Fotografie s príbehom. Ich úlohou bolo preskúmať rodinné fotoalbumy a vybrať fotografiu z obdobia socializmu, ktorá zachytáva zaujímavú situáciu, resp. viaže sa k nej určitý príbeh, ktorý sa v rodine rozpráva. Do súťaže sa zapojila viac ako tridsiatka detí.

Aktivity: List

Vzdelávacie a popularizačné podujatia

V roku 2021 sme  o našom výskume a jeho výsledkoch hovorili v štyroch popularizačných vystúpeniach – v elektronických médiách, v podcastoch a prednáškach.


10. decembra 2019 členka RK Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD. prezentovala projekt v rámci predmetu Metódy a techniky terénneho výskumu.


14. mája 2019 členka RK doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. mala prednášku na KEM FiF UK v Bratislave v rámci kurzu Orálna história.


28.11. 2018 Prezentácia metódy oral history a projektu SOS v rámci Kurzu Metódy a techniky terénneho výskumu, na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK Bratislava, prednášala Mgr. Ivica Bumová, PhD.


25.9.2018 prednáška pre verejnosť Židia v starej a súčasnej Bratislave. Organizátor: Bratislavské rožky, odprednášal PhDr. Peter Salner, DrSc.


31. 5. 2018 Prezentácia projektu Súčasné obrazy socializmu na Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, v rámci dejepisného seminára, prezentácia vednej disciplíny etnológie a metódy oral history, biografických rozhovorov. Odprezentovala PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.


23.1. 2018 Každá rodina má svoj príbeh, organizované Staromestskou knižnicou v Bratislave na Panenskej ulici pre študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, odprednášal PhDr. Peter Salner, DrSc.


Do neformálneho vzdelávania patrili aj tri nižšie uvedené aktivity, ktoré zrealizovala vedúca RK PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. boli určené pre žiakov, študentov a učiteľov:


  • Vedecká čajovňa Žilina, 22.10.2019 (projekt Academie Istropolitana Nova) Podujatie pre stredné školy Žilinského samosprávneho kraja.

  • Podujatie k 30. výročiu Novembra 1989 s názvom 10x10=89 organizované Nadáciou Milana Šimečku 21.11. 2019. Miesto konania Nultý priestor, Bratislava,


  • Interaktívna konferencia pre učiteľov a učiteľky Čo potrebujeme, aby sme mohli učiť o Nežnej?, zorganizovaná Nadáciou M. Šimečku  22.11. 2019 v Bratislave.


Odborno- popularizačný charakter mali aj prezentácie pre odbornú aj laickú verejnosť:


  • vedúca riešiteľka projektu, M. Vrzgulová pripravila pre portál Veda na dosah popularizačný článok o APVV projekte 16 0345 Súčasné obrazy socializmu, vyšiel vo februári 2019.

  • v júli členka RK S. Otčenášová prezentovala projekt na medzinárodnom fóre v Bruseli prednáškou Perceptions of Oral History:  Scientific data or a collection of antiques?

  • v novembri člen RK P. Salner prezentoval svoju novú knihu a aktuálny výskum v rámci projektu APVV SOS v priestoroch Židovskej náboženskej obce v Košiciach.

Aktivity: Text
Aktivity: Gallery

Účasť na vedeckých podujatiach a prezentácia čiastkových výsledkov výskumu

2021

VOĽANSKÁ, Ľubica. The story of a senior centre: (un)successful community activism, 7 rkp. Strán,  SIEF 2021 15th Congress, Breaking the rules? Power, participation and transgression, Helsinki, Finland (online), 19. – 24. 6. 2021

G. LUTHEROVÁ, S. “Well, the Life Was Different Back Then” The Representations of the Socialist Past in the Families in Family Photographs. 5 rkp. Str. Konferencia: Memory studies association 5th Annual conference. Organizátor: Memory Studies Association, Varšava, 5.7.2021.

2020

V januári M. Vrzgulová a Ľ. Voľanská aktívne vystúpili a viedli sympózium Biografické rozprávania nielen o socializme na XIX. konferencii Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Organizátori: Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu.

Pripravili aj dva príspevky:

Vrzgulová, M. Spomienky učiteľov. In:  XIX. konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku „Poznaj sám seba“ Zborník abstraktov Barbara Lášticová, Radomír Masaryk (Eds.) Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, 27. - 28. január 2020. s. 44, ISBN 978-80-223-4883-6

2019

Dve členky riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na VI. medzinárodnej konferencii Českej asociácii orálnej histórie, ktorá sa konala v Olomouci v dňoch 6. a 7. februára 2019. Hana Hlôšková s príspevkom Rok 1968 v spomienkových naratívoch a Monika Vrzgulová s príspevkom Interview.Vzťah a spoluvytváranie prameňa.

Ďalším priestorom na prezentáciu work in progres nášho projektu sa stal medzinárodný panel Current Images of Socialism, ktorý zorganizovala naša členka riešiteľského kolektívu Ľubica Voľanská v spolupráci s českou etnologičkou Janou Noskovou (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.) a estónskou etnologičkou Kirsti Joesalu (Univerzita Tartu) na 14. medzinárodnom kongrese SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) s názvom Track Changes: Reflecting on a Transforming World, ktorý sa konal 14.-17. apríla 2019.

V paneli prezentovali dve členky RK:

Ľ. Voľanská: „Living in this house is part of my identity.On generationally  transmitted ideas about dwelling in Bratislava“.

M. Vrzgulová: „Teachers in socialism: authorities or regime servants?“

Monika Vrzgulová, reprezentovala projekt APVV na medzinárodnej interdisciplinárnej konferencii v júni 2019 v Bratislave s názvom Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology, vystúpila s príspevkom Oral History interview – relationship and space of trust. 

Peter Salner vystúpil v rámci nášho projektu APVV na medzinárodnej konferencii v septembri 2019 Prahe  „Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa: Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche“.

2018

V dňoch  18.-21.6.2018 sa členka riešiteľského kolektívu dr. Ľubica Voľanská zúčastnila na medzinárodnej konferencii vo Fínsku. Išlo o XX. International Oral History Association Conference, University Of Jyväskylä, Finland.

Kolegyňa Voľanská reprezentovala náš APVV projekt s príspevkom: Between love and weariness... intimacy related to care in autobiographical narratives. 7 rkp. strán.

Využila stretnutie so zahraničnými kolegyňami na konferencii a vykreovala medzinárodný tím Lubica Volanska (Slovak Academy of Sciences) Kirsti Jõesalu (University of Tartu) Jana Nosková (Academy of Sciences of the Czech Republic), ktorý podal spoločnú žiadosť o panel na SIEF 2019 - 14th Congress Santiago de Compostela, Spain 14-17 April 2019 Track Changes: Reflecting on a Transforming World. Panel bol prijatý a zaradený do program.

Aktivity: Text

Medzinárodný seminár 2018

V dňoch 19.-20. novembra 2018 sme v Bratislave v priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí 4, usporiadali seminár pod názvom Oral history: metodika, etika a archivácia.

Na podujatie boli pozvaní odborníci a odborníčky s partnerských pracovísk v Českej republike: z Centra orální historie, Ústavu pro soudobé dějiny, v.v.i. AV ČR v Prahe a z Etnografického ústavu, v.v.i. AV ČR, ktorí vystúpili s objednanými prezentáciami k problematike vytvárania digitálnych srchívov a k etickým otázkam výskumu v čase GDPR.

Počas dvojdňového rokovania vystúpili postupne aj členovia a členky riešiteľského kolektívu, ktorí sa venovali rôznym parciálnym otázkam výskumu obdobia socializmu metódou oral history. V záverečnej časti sme sa venovali plánovaným aktivitám a postupu výskumu v roku 2019.


Program seminára:

Oral history: metodika, etika a archivácia.

Seminár projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava, 19. –  20. novembra 2018

Centrum SALTVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava


19.11. 2018

9.00- 9.30 Privítanie, predstavenie účastníkov seminára a slovo na úvod (Monika Vrzgulová)

9.30 - 10.15 Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitalní podobě (Mgr. Jiří Hlaváček, Ústav soudobých dějin AV ČR v.v.i., Praha)

10.15 - 10.30 prestávka

10.40 - 11.55 diskusia k vystúpeniu J. Hlaváčka a k aktuálnym otázkam založenia OH Audio a videoarchívu na ÚESA SAV M. Vrzgulová: NMŠ videoarchív

12.00 - 13.00 obed

13.00 - 14.00 stretnutie s médiami

14.00 - 14.30 prestávka

14.40 - 15.40 Etika a praxe výzkumu: poznatky z interkulturního výzkumu o rodinné  paměti I. (Mgr. Michal Pavlásek, PhD., Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno)

Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime. Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS

K. K. Beňová: Reflexia pozície výskumníčky a vstup do výskumného terénu

Zuzana Palovic: Prezentácia projektov NGO Global Slovakia

15.40 - 16.40 diskusia


Večerný program (podľa záujmu): Krst publikácie o protestoch Za slušné Slovensko v priestoroch kníhkupectva Artforum na Kozej ulici. Začiatok o 19.00


20. 11. 2018

9.00 - 10.30 Etika a praxe výzkumu: poznatky z interkulturního výzkumu o rodinné  paměti II. (Mgr: Jana Nosková, PhD., Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno)

PhDr. Sandra Kreisslová, PhD., Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime. Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS

Ivica Bumová: Privátne a verejné v biografickom rozprávaní

H. Hlôšková: K podobám autobiografických naratívov o socializme 10.30 - 11.00 diskusia

11.00 - 11.20 prestávka

11.25 - 12.30 Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime.  Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS Ľ.Voľanská:  Výskum socializmu v projekte FOROST P.

Salner:  Socializmus a židovská komunita: prvé problémy a prvé výsledky

M. Vrzgulová:  Blízkosť  vo vzťahu bádateľka – narátor/ka.

12.30 - 13.30 obed

13.30 - 15.00 záverečná diskusia, hodnotenie roku 2018 a pohľad dopredu: rok 2019                    

Aktivity: Text

Fotosúťaž

Príspevky odhalili rozmanitosť spomienok a obrazov, ktoré sa nám so socializmom spájajú. Niektoré zachytávali epizodické situácie rodinného charakteru, iné sa zas sústredili na celospoločenské udalosti ako spartakiáda, prvomájové sprievody či zemiakové brigády. Nostalgické spomienky na detské zážitky a priateľstvá boli v rozprávaniach popretkávané kritickou reflexiou, humorom, či iróniou. Najmladší účastník súťaže mal 11 rokov, najstarší boli na prahu dospelosti. Nad fotografiami sa väčšinaz nich rozprávala so svojimi starými rodičmi alebo rodičmi. 

Hodnotiaca komisia v zložení vedúcej grantu Moniky Vrzgulovej a koordinátorky súťaže Sone G. Lutherovej mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi zúčastnených 3 najlepšie príspevky, ktoré oceníme poukážkami na knihy. Ako kritérium sme si určili bohatosť spracovania a zachytenia spomienky. Vážili sme si aj osobný vklad detí, ktoré popri rozprávaní vyjadrili aj svoje vlastné názory a pocity. Kvalita príspevkov bola vysoká, a preto sme sa napokon rozhodli udeliť dve tretie miesta.

Víťazné príspevky

1, Simona Š. z Trnavy ("Kúsok z detstva môjho otca") – 75 eur
2, Ivana R. zo Spišskej Novej Vsi ("Spomienky na pioniersky tábor") – 50 eur
3, Vanesa K. zo Žiliny ("Moja starká - modelka") a Martin S. z Hlohovca ("Povodne na Engelsovej ulici") - 25 eur


Ocenených budeme začiatkom nového roka kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za zdieľanie rodinných spomienok. Veríme, že si túto jedinečnú chvíľu so svojimi blízkymi užili a nad albumami sa opäť porozprávajú v budúcnosti. Dúfame, že naša súťaž poslúži aj ako inšpirácia v pedagogickom procese. 

"Potrebujeme mladú generáciu v škole pripraviť na to, že spomienok na minulosť je vždy veľmi veľa a veľmi rôznorodých až protirečivých.
Jedna vec sú spomienky a pamäť a druhá fakty. Musíme ich skombinovať, aby sme vedeli povedať jasnú správu o našej minulosti."
 - Monika Vrzgulová, hlavná riešiteľka pojektu

Aktivity: Text
bottom of page